Dragon | Mladi istraživači
13
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Mladi istraživači

Oskar Marko

se najviše bavi mašinskim učenjem i njegovom primenom u velikim skupovima poljoprivrednih podataka. Trenutno radi na razvoju algoritma za odabir semena koji podiže prinose do 10 % bez ikakvih dodatnih ulaganja u đubrivo i pesticide.

Branislav Pejak

je istraživač i student doktorskih studija Elektrotehnike na Fakultetu tehničkih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu. Tema njegovog istraživanja je analiza podataka satelitskih snimaka. Trenutno radi na klasifikaciji i predviđanju prinosa poljoprivrednih kultura koristeći vremenske serije multispektralnih snimaka i vegetacione indekse.

Gordan Mimić

radi na meteorološkim podacima i pripremi obeležja za model predikcije prinosa. Trenutno se bavi analizom uticaja sredine na prinos kukuruza, naročito stresa usled toplote i suše.

Nastasija Grujić

je student doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka, na Univerzitetu u Novom Sadu. Njena oblast istaživanja uključuje geoinformatiku, koncept BIG data i vizuelizaciju podataka.

Miloš Pandžić

se primarno bavi obradom podataka daljinske detekcije u oblasti osmatranja Zemlje. U svojim istraživanjima koristi i optičke i radarske (SAR) snimke satelitskih misija Sentinel-1 i Sentinel-2 Evropske svemirske agencije za potrebe praćenja stanja useva, klasifikacije useva i analize vremenske serije.

Isidora Simović

je doktorirala na Šumarskom fakultetu u Beogradu radeći na praćenju morfologije, fenologije i anatomije drveća u urbanoj sredini i na prirodnim staništima. Trenutno radi kao istraživač u oblasti primene daljinske detekcije za praćenje fenologije i fitopatologije.

Sanja Brdar

je diplomirala i doktorirala na Departmanu za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a trenutno radi kao istraživač na Institutu Biosens. Bavi se razvojem analitičkih metoda za rešavanje izazovnih problema kao što su predikcija prinosa, povezivanje genetskih i fenotipskih podataka, razumevanje uloge mikrobioma. Njene oblasti naučnog interesovanja obuhvataju ansambalske metode, fuziju podataka, klastering, prediktivno modelovanje, deep learning i bioinformatičke metode. Posvećena je mentorskom radu sa master i doktorskim studentima na temama relevantnim za Dragon projekat. U okviru projekta, takođe je zadužena za Inovacije i Etiku.

Vladan Minić

je istraživač i sistem administrator. Njegovi glavni istraživački interesi su bežične senzorske mreže i digitalna obrada slike. Učestvuje u brojnim domaćim i međunarodnim projektima.

Milica Brkić

je završila master studije iz oblasti Nauke o podacima. Trenutno je student doktorskih studija Informatike i radi na predikciji prinosa useva koristeći algoritam fuzije podataka pomoću faktorizacija matrice.

Olivera Novović

je istraživač i student doktorskih studija. Glavni fokus njenog istraživanja je analitika telekom podataka, koja uključuje otkrivanje vremenskih i prostornih uzročno-posledičnih veza između događaja. Trenutno radi na detekciji frekventnih šema koje se javljaju u rezultatima klastering analiza telekom podataka.

Marko Panić

ima primarna interesovanja u oblasti inverznih problema u analizi slike (rekonstrukcija, otklanjanje šuma i zamućenja u slici). Ima iskustva u analizi i obradi slika različitih modaliteta. Trenutno radi na analizi hiperspektralnih slika za ranu procenu kvaliteta povrća i voća korišćenjem duboke neuralne mreže.

Dejan Pavlović

je istraživač i student doktorskih studija. Njegova primarna interesovanja su iz oblasti obrade signala i mašinskog učenja. Trenutno se bavi razvojem algoritma za predikciju mastitisa kod krava i pametnim planiranjem setvene strukture.

Željana Šarić

je student druge godine doktorskih studija Elektrotehnike, na Fakultetu tehničkih nauka, na Univerzitetu u Novom Sadu. Trenutno radi na razvoju algoritama za ranu predikciju prinosa pšenice na osnovu RGB i termalnih slika, kao i na predikciji prostiranja gljivica na plodovima paradajiza na osnovu hiperspektralnih slika.

Predrag Matavulj

je student doktorskih studija Informatike, sa diplomom master studija iz oblasti Nauke o podacima. Trenutno je uključen u istraživanje Fuzije podataka u konvolucionim mrežama za identifikaciju čestica polena u realnom vremenu, gde radi klasifikaciju različitih čestica polena (u budućnosti I čestica koje nisu polen).

Predrag Lugonja

istraživac na Institutu BioSens. Diplomirao je na Departmanu za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Student je završne godine doktorksih studia na Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sad. Trenutno se bavi istraživanjem na poljima GIS i podataka koje su dobijeni daljinskom detekcijom.

Bojana Ivošević

radi na upotrebi bespilotnih letelica za efikasno praćenje zemljišta, slatkih voda i terena. Student je doktorskih studija ekoloških nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Njen istraživački fokus je primena dronova u preciznoj poljoprivredi za izračunavanje vegetacionih indeksa.

Mirjana Radulović

je student doktorskih studija Geonauka na Prirodno-matematičkom fakultetu, na Univerzitetu u Novom Sadu. Njen istraživački fokus su podzemne vode kao i primena geografskih informacionih sistema i daljinske detekcije u oblasti hidrologije.

Dragana Blagojević

je master geograf-geoinformatičar i trenutno je student doktorskih studija geonauka na Prirodno-matematičkom fakultetu. Njeno istraživanje obuhvata upotrebu geografskih informacionih sistema u analizi hidroloških i geomorfoloških procesa u prirodi. Trenutno svoje istraživanje usmerava ka primeni daljinske detekcije u preciznoj poljoprivredi.