Dragon | Mladi istraživači
13
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Mladi istraživači

Dr Oskar Marko

se najviše bavi mašinskim učenjem i njegovom primenom u velikim skupovima poljoprivrednih podataka. Trenutno radi na razvoju algoritma za odabir semena koji podiže prinose do 10 % bez ikakvih dodatnih ulaganja u đubrivo i pesticide.

Dr Isidora Simović

je doktorirala na Šumarskom fakultetu u Beogradu radeći na praćenju morfologije, fenologije i anatomije drveća u urbanoj sredini i na prirodnim staništima. Trenutno radi kao istraživač u oblasti primene daljinske detekcije za praćenje fenologije i fitopatologije.

Branislav Pejak

je istraživač i student doktorskih studija Elektrotehnike na Fakultetu tehničkih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu. Tema njegovog istraživanja je analiza podataka satelitskih snimaka. Trenutno radi na klasifikaciji i predviđanju prinosa poljoprivrednih kultura koristeći vremenske serije multispektralnih snimaka i vegetacione indekse.

Nastasija Grujić

je student doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka, na Univerzitetu u Novom Sadu. Njena oblast istaživanja uključuje geoinformatiku, koncept BIG data i vizuelizaciju podataka.

Miloš Pandžić

se primarno bavi obradom podataka daljinske detekcije u oblasti osmatranja Zemlje. U svojim istraživanjima koristi i optičke i radarske (SAR) snimke satelitskih misija Sentinel-1 i Sentinel-2 Evropske svemirske agencije za potrebe praćenja stanja useva, klasifikacije useva i analize vremenske serije.

Teodora Knežić

zaposlena na Institutu BioSens kao istraživač-pripravnik u Centru za biosisteme. Nakon završenih osnovnih i master akademskih studija molekularne biologije trenutno pohađa doktorske akademske studije molekularne biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, pod mentorstvom dr Ivane Gađanski. Fokus njenih istraživanja je na razvoju biosenzora i tehnika molekularne biologije za detekciju patogena, ćelijskoj poljoprivredi i razvoju lab-on-a-chip platformi.

Dragana Blagojević

je master geograf-geoinformatičar i trenutno je student doktorskih studija geonauka na Prirodno-matematičkom fakultetu. Njeno istraživanje obuhvata upotrebu geografskih informacionih sistema u analizi hidroloških i geomorfoloških procesa u prirodi. Trenutno svoje istraživanje usmerava ka primeni daljinske detekcije u preciznoj poljoprivredi.

Andrea Mihajlović

je student doktorskih studija Informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, gde je prethodno završila i osnovne i master studije Primenjene matematike. Trenutno je zaposlena u BioSense Institutu kao Mlađi istraživač sa temom za istraživanje u oblasti analize mikrobiom podataka i primene statističkih tehnika kao i algoritama mašinskog učenja u mikrobiom studijama.

Stefan Jarić

je završio osnovne i master akademske studije fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu,<br /> Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno je student doktorskih akademskih studija fizike na PMF-u, Univerziteta u Novom Sadu, kao i istraživač-pripravnik u Centru za senzorske tehnologije na institutu BioSens. Oblast istraživanja kojom se trenutno bavi je razvoj i ispitivanje biosenzora na bazi grafenskih materijala.

Maksim Lalić

je master inžinjer elektrotehnike i računarstva i student doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka. Interesuje se za razvoj agentskih sistema koristeći tehnike mašinskog učenja i operacionih istraživanja.

Nina Pajević

je mlađi istraživač i student master studija na Departmanu za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno radi na analizi podataka multispektralnih satelitskih snimaka u cilju detekcije navodnjavanih površina, predikcije prinosa pšenice, kao i detekcije oštećenih regiona poljoprivrednih parcela.

Dr Ljiljana Janjušević

se pridružila Centru za biosisteme, BioSens instituta kao stariji istraživač. Doktorirala je na mikrobiologiji, na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Tokom doktorskih studija fokus njenih istraživanja je bio na ispitivanju biološke aktivnosti i hemijskog sastava makrogljiva. Trenutno, njena istraživanja su usmerena na razvijanje molekularnih tehnika za detekciju patogenih mikroorganizama gajenih vrsta gljiva, biljaka i hrane, kao I istraživanja u oblasti biomolekularnog inženjeringa i ćelijske poljoprivrede.

Dr Sanja Brdar

je diplomirala i doktorirala na Departmanu za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a trenutno radi kao istraživač na Institutu Biosens. Bavi se razvojem analitičkih metoda za rešavanje izazovnih problema kao što su predikcija prinosa, povezivanje genetskih i fenotipskih podataka, razumevanje uloge mikrobioma. Njene oblasti naučnog interesovanja obuhvataju ansambalske metode, fuziju podataka, klastering, prediktivno modelovanje, deep learning i bioinformatičke metode. Posvećena je mentorskom radu sa master i doktorskim studentima na temama relevantnim za Dragon projekat. U okviru projekta, takođe je zadužena za Inovacije i Etiku.

Dr Marko Panić

ima primarna interesovanja u oblasti inverznih problema u analizi slike (rekonstrukcija, otklanjanje šuma i zamućenja u slici). Ima iskustva u analizi i obradi slika različitih modaliteta. Trenutno radi na analizi hiperspektralnih slika za ranu procenu kvaliteta povrća i voća korišćenjem duboke neuralne mreže.

Vladan Minić

je Menadžer Centra za razvoj proizvoda, istraživač i sistem administrator. Njegovi glavni istraživački interesi su bežične senzorske mreže i digitalna obrada slike. Učestvuje u brojnim domaćim i međunarodnim projektima.

Milica Brkić

je završila master studije iz oblasti Nauke o podacima. Trenutno je student doktorskih studija Informatike i radi na predikciji prinosa useva koristeći algoritam fuzije podataka pomoću faktorizacija matrice.

Dejan Pavlović

je istraživač i student doktorskih studija. Njegova primarna interesovanja su iz oblasti obrade signala i mašinskog učenja. Trenutno se bavi razvojem algoritma za predikciju mastitisa kod krava i pametnim planiranjem setvene strukture.

Aleksandar Antić

is a Junior Research Assistant and a student PhD student at the Faculty of Technical Sciences, at the University of Novi Sad. His main research interests are applications of machine learning techniques in digital image processing. Main focus of his research is noise reduction in satellite images.

Stefanija Stojković

je master inženjer geodezije i geoinformatike i student doktorskih studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno je zaposlena kao mlađi istraživač na Institutu BioSens, u Centru za informacione tehnologije, gde se bavi primenom geografskih informacionih sistema i daljinske detekcije u oblasti precizne poljoprivrede. Trenutno radi na detekciji navodnjavanih površina upotrebom multispektralnih slika i vegetacionih indeksa.

Dr Nikola Obrenović

Nikola Obrenović je stekao diplomu doktora nauka iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, u oktobru 2015. godine, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Pre nego što se pridružio Institutu BioSens, Nikola je radio kao postdoktorski saradnik u nauci i nastavi na Federalnoj politehničkoj školi u Lozani (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL), Švajcarska, i imao je zvanje docenta na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Oblasti njegovog istraživanja su matematička optimizacija, operaciona istraživanja i mašinsko učenje, sa primenama u agrosistemima.

Dr Andrijana Andrić

je istraživač u Centru za biosisteme Instituta BioSens, u zvanju Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka – biologija. Doktorirala je 2015. godine na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (Naučna oblast doktorske disertacije - Biologija / Naučna disciplina - Genetika). Prevashodno je usmerena ka istraživanju insekata oprašivača i njihovih biljaka domaćina, koristeći različte metode u cilju dobijanja podataka o njihovoj biologiji i ekologiji. Posebno je zainteresovana za nedovoljno istražene razvojne stadijume biljojedih osolikih muva i kompleksne odnose ovih insekata i biljaka.

Marija Kopanja

je student master studija Primenjene matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Oblast istraživanja kojom se trenutno bavi u okviru master teze je analiza metoda mašinskog učenja za rešavanje klasifikacionih problema osetljivih na cenu greške i njihova primena na nebalansirane podatke u oblasti medicine. Njene oblasti naučnog interesovanja obuhvataju prediktivno modelovanje, numeričku optimizaciju i ansambl metode masinskog ucenja.

Dr Nataša Ljubičić

stekla je diplomu doktora nauka iz oblasti biotehničkih nauka, na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Angažovana je u svojstvu naučnog saradnika u okviru Centra za biosisteme, BioSens Instituta u Novom Sadu. Njena oblast istraživanja obuhvata primenu inovativne i pametne tehnologije u službi povećanja prinosa glavnih poljoprivrednih kultura i unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

Dr Gordan Mimić

radi na meteorološkim podacima i pripremi obeležja za model predikcije prinosa. Trenutno se bavi analizom uticaja sredine na prinos kukuruza, naročito stresa usled toplote i suše.

Željana Šarić

je student doktorskih studija Elektrotehnike, na Fakultetu tehničkih nauka, na Univerzitetu u Novom Sadu. Trenutno radi na razvoju algoritama za ranu predikciju prinosa pšenice na osnovu RGB i termalnih slika, kao i na predikciji prostiranja gljivica na plodovima paradajza na osnovu hiperspektralnih slika.

Predrag Matavulj

je student doktorskih studija Informatike, sa diplomom master studija iz oblasti Nauke o podacima. Trenutno je uključen u istraživanje Fuzije podataka u konvolucionim mrežama za identifikaciju čestica polena u realnom vremenu, gde radi klasifikaciju različitih čestica polena (u budućnosti I čestica koje nisu polen).

Predrag Lugonja

istraživac na Institutu BioSens. Diplomirao je na Departmanu za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Student je završne godine doktorksih studia na Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sad. Trenutno se bavi istraživanjem na poljima GIS i podataka koje su dobijeni daljinskom detekcijom.

Bojana Ivošević

radi na upotrebi bespilotnih letelica za efikasno praćenje zemljišta, slatkih voda i terena. Student je doktorskih studija ekoloških nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Njen istraživački fokus je primena dronova u preciznoj poljoprivredi za izračunavanje vegetacionih indeksa.

Mirjana Radulović

je student doktorskih studija Geonauka na Prirodno-matematičkom fakultetu, na Univerzitetu u Novom Sadu. Njen istraživački fokus su podzemne vode kao i primena geografskih informacionih sistema i daljinske detekcije u oblasti hidrologije.

Dragana Marinković

je master inženjer poljoprivrede i student prve godine doktorkih studija Agronomije na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Zaposlena je kao mlađi istraživač na Institutu BioSens, u centru za biosisteme, gde se bavi istraživanjima u oblasti pedologije i precizne poljoprivrede u cilju optimalne ishrane biljaka i zaštite životne sredine.

Dr Ljiljana Šašič Zorić

je istraživač na BioSense Institutu sa stručnim znanjem u oblasti genetike. Doktorirala je na Departmanu za biologiju i ekologiju, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Posebno je orijentisana na primenu sekvenci mitohondrijalnih i nuklearnih molekularnih markera u genetičkim analizama, identifikaciji i razgraničavanju Evropskih vrsta osolikih muva. Njena oblast interesovanja obuhvata primenu pristupa genetike, genomike i metagenomike u molekularnoj taksonomiji i sistematici.

Branislav Živaljević

je student doktorskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Trenutna istraživanja usmerena su na primenu geoinformacionih sistema i daljinske detekcije u svrhu predviđanja setve i žetve različitih kultura.

Miljana Marković

je master inženjer geodezije i geomatike i student doktorskih studija geonauka na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Njeno glavno istraživanje je usmereno na primenu daljinske detekcije i geoinformacionih sistema u poljoprivredi. Trenutno radi na predviđanju datuma setve i žetve useva koristeći vremenske serije multispektralnih slika i vegetacionih indeksa.

Vladan Filipović

je mlađi istraživač i student master studija na Fakultetu tehničkih nauka, na Univerzitetu u Novom Sadu. Fokus njegovog istraživanja je analiza hiperspektralnih i RGB slika.

Dimitrije Stefanović

je mlađi istraživač i student master studija Elektrotehnike, na Fakultetu tehničkih nauka, na Univerzitetu u Novom Sadu. Trenutno radi na razvoju algoritama za uklanjanje artefakata iz rekonstrukcija hologramskih snimaka čestica polena korišćenjem obrade signala na grafu, kao i 3D rekonstrukcijom čestica polena i klasova pšenice.