Precision Agriculture

Aristotelis C. Tagarakis

Viši naučni saradnik, Institut BioSens

 

Tradicionalna poljoprivreda

 

U klasičnoj poljoprivredi, poljoprivredne površine se uglavnom tretiraju ujednačeno, primenjujući jednaku količinu sredstava preko celokupne površine pod usevom. S obzirom na to da na tim površinama postoji značajna prostorna varijabilnost u osobinama zemljišta, stoga varira i potreba za količinom tretmana. Zbog toga, primena jednakog tretmana na celokupnom zemljištu nužno dovodi do prekomernog tretmana u manje zahtevnim delovima, što nepotrebno povećava troškove poljoprivrednika i nepovoljan uticaj na životnu sredinu, dok dovodi do nedovoljnog tretmana u delovima gde su potrebe za tretmanom veće, što može dovesti do gubitaka u visini i kvalitetu prinosa.

 

Precizna poljoprivreda

 

Tokom poslednjih nekoliko decenija, razvio se nov pristup u poljoprivredi, nazvan preciznom poljoprivredom. Prema ovom pristupu upravljanja, poljoprivredne površine se tretiraju varijabilno po pitanju navodnjavanja, đubrenja i primene pesticida, a u meri koja je u skladu sa potrebama konkretne lokacije u polju (Slika 1). Na ovaj način je uvećana efikasnost tretmana, optimizovan prinos i kvalitet, a smanjen nepovoljan uticaj na životnu sredinu.

 

Slika 1. Upravljanje u klasičnoj (levo) spram precizne poljoprivrede (desno).

 

Osnovni koncepti precizne poljoprivrede su bili primenjivani još u ranijoj prošlosti, od strane onih poljoprivrednika su bili u tesnoj vezi sa svojim njivama i u mogućnosti da svojeručno primenjuju korektivne tretmane promatrajući stanje useva dok šetaju kroz svoje parcele. Ipak, ova metoda je moguća samo za manje parcele koje su uglavnom u porodičnom vlasništvu, pošto je metoda prilično zahtevna po pitanju uloženog vremena i rada. U modernoj poljoprivredi, mehanizacija i senzori su u konstantnom razvoju, čineći primenu precizne poljoprivrede visoko automatizovanom i pristupačnom sve većem broju poljoprivrednika. GPS visoke preciznosti je među najpopularnijim sistemima za automatsko upravljanje i precizno mapiranje osobina zemljišta, u kombinaciji sa brojnim tipovima senzora, kao što je sonda za merenje električne provodnosti zemljišta, prikazana na slici 2.

 

Slika 2. Visoko precizan GPS (RTK GPS, accuracy <2cm) u kombinaciji sa sondom za merenje električne provodnosti zemljišta (EM38-MK2, Geonics Ltd.).

 

Cena opreme i složenost njene upotrebe su i dalje glavne prepreke prilikom usvajanja ovih tehnologija. Iz tog razloga, Institut BioSens ima za cilj da razvije pristupačna rešenja za preciznu poljoprivredu, a koja su laka za upotrebu, te se mogu primeniti bilo gde – bez obzira na veličinu, tip i starost poljoprivredne mehanizacije koju poljoprivrednici koriste, uz upotrebu informacionih tehnologija radi usmeravanja malih poljoprivrednih dobara prema održivoj poljoprivredi. Velik korak ka ovom cilju je besplatna onlajn platforma i Android aplikacija AgroSens, koja je razvijena radi podrške poljoprivrednicima u donošenju odluka pri upravljanju svojim poljoprivrednim dobrima. Platforma je počela sa radom u oktobru 2017. godine i već ima preko 10,000 korisnika (slika 3).

 

Slika 3. AgroSense platforma za digitalizaciju poljoprivrede u Srbiji.

 

Pored gorepomenutih rešenja, Institut BioSens ulaže napore i u razvoj povoljnijih senzora, aplikacija, i rešenja kao što je senzor za useve Plant-O-Metar, koji može da detektuje zdravstveno stanje usevnih biljaka kroz jednostavno snimanje useva odozgo (slika 4).

 

Slika 4. Plant-O-Metar, novi senzor za useve razvijen u BioSensu.

 

Kroz nova rešenja koja razvija BioSens, svi farmeri, bez obzira na to kolikim poljoprivrednim površinama upravljaju, moći će da imaju direktnu korist od primene informacionih tehnologija u poljoprivredi, čime očekujemo mnogo širu primenu precizne poljoprivrede u godinama koje dolaze.